Šikanózní insolvenční návrh a pověst právnické osoby 30.4.2018 | 6:00

Šikanózní insolvenční návrh a pověst právnické osoby

V obchodní praxi často dochází k situacím, kdy věřitel řeší uspokojení své pohledávky prostřednictvím podání insolvenčního návrhu na dlužníka, ačkoli podmínky k podání takového návrhu objektivně nejsou splněny, popřípadě podáním takového návrhu pro případ neuspokojení pohledávky dlužníkovi „vyhrožuje“. Samotné podání insolvenčního návrhu přitom může mít pro dlužníka zcela zásadní důsledky v podobě poškození jeho dobrého jména, pověsti a obchodní image dlužníka. Výše uvedené se pak může projevit nejen v rovině imateriální, ale rovněž jako majetková škoda v podobě ušlého zisku vzniklá např. v důsledku ztráty důležitého obchodního partnera.

Zveřejněno na portále

www.epravo.cz