Promlčení z pohledu věřitele 29.1.2018 | 6:00

Promlčení z pohledu věřitele

Z pohledu věřitele je zásadní nedopustit, aby došlo k uplynutí promlčecí lhůty, dlužník tím naopak získá zásadní nástroj právní obrany. Pro věřitele je mimo jiné důležité vědět, že některá práva jsou z promlčení vyloučena, promlčecí lhůta není vždy stejná, lze ji upravit, a že v některých případech neběží. Od dlužníka lze navíc někdy plnění úspěšně vymáhat i poté, co je právo promlčeno. Promlčení je upraveno v § 609 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Promlčení nepodléhají všechna práva. Majetková práva se promlčují s výjimkou případů stanovených zákonem.Jiná práva se naopak promlčují pouze tehdy, pokud to zákon stanoví. Promlčení nepodléhá např. vlastnické právo, naopak typickým příkladem toho, kdy k promlčení práva dochází, jsou peněžité pohledávky. Někdy se nepromlčuje právo jako takové, dochází však k němu (pouze) u dílčích plnění, která jsou s právem spojena.

Zveřejněno na portále

www.epravo.cz