Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení 29.9.2019 | 0:05

Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení

Článek pojednává o problematice neúčinnosti započtení pohledávek podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a to před zahájením insolvenčního řízení. Obecně se institut započtení aplikuje v případech, kdy mají strany vůči sobě vzájemné pohledávky s plněním stejného druhu, může každá z nich učinit vůči té druhé projev vůle, která směřuje právě k započtení. Započítávané pohledávky pak zaniknou v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Neúčinnost právních úkonu učiněných před zahájení insolvenčního řízení je upravena v ust. § 235 až § 242 IZ, přičemž obecná definice neúčinných úkonů je zahrnuta v § 235 a § 240 až § 242 IZ upravuje jednotlivé případy neúčinnosti. U všech jednotlivých institutů neúčinnosti (uvedených v § 240 až §242 IZ) se musí jednat o úkon, kterým dlužník zkrátil možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodnil některé věřitele na úkor jiných (§ 235 odst. 1 IZ).

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz