Když dlužník neplatí. Jak vypočítat a uplatnit úrok z prodlení? 29.9.2018 | 0:26

Když dlužník neplatí. Jak vypočítat a uplatnit úrok z prodlení?

Při počítání úroků z prodlení je nutné zjišťovat, který den byl prvním dnem prodlení dlužníka a tedy rozhodným dnem pro stanovení sazby úroků z prodlení. Od roku 1994 až do dneška došlo k několika změnám v metodice počítání úroků z prodlení a je tedy třeba vycházet z právní úpravy platné v okamžiku rozhodného dne.  Za první den prodlení dlužníka se považuje den následující po datu splatnosti pohledávky. Posledním dnem prodlení je den splnění závazku, tj. typicky den, kdy věřitel obdržel dlužnou částku na svůj bankovní účet a v důsledku toho dluh zanikl. Závazek tedy nelze mít za splněný pouhým odesláním z bankovního účtu dlužníka. V souladu s § 1806 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník lze požadovat také úroky z úroků, ale jen bylo-li to mezi dlužníkem a věřitelem ujednáno.

"Zveřejněno na portále" finance.cz